نام کالا ابعاد رول یا ورق
سولفات هندی 35 الی50  گرم رول 70 الی 100 سانت
سولفات روسی 35 الی 50 گرم رول 70 الی 100 سانت
سولفات ورق هندی یاش -سنگال 40 گرم 100*70
سولفات ورق روسی 40 گرم 100*70

کاغذ سولفات:
رنگ این کاغذ سفید هست به طوری که یک طرف آن مات و طرف دیگر براق است.
انواع کاغذ سولفات خارجی